Thảo luận về cách học Tiếng anh với Ms.Telesa

Nội dung: Thảo luận về cách học Tiếng anh với Ms. Telesa Trở ngại học sinh mắc phải khi học Tiếng Anh. Làm cách nào để tự học. Cách chọn trung tâm để học. Định hướng học tập cho các bạn tham gia Tìm ra điểm mạnh, điẻm yếu của mối cá nhân thông qua