131639535_392875451770047_1547114601717331983_n

Linda Nguyen

Đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài

Giáo viên nhiệt tình, nhiều tâm huyết . với tôi là người mù tiếng anh và luôn xếp nhất lớp từ dưới lên bây giờ tôi có thể tự tin nói chuyện với boyfriend . cảm ơn ms rất nhiều với sự chú đáo , nhiệt tình,và kiên nhẫn dành cho tôi.thank you very much