Login

Register

Login

Register

Demo 1: What do you do first?

1. Nội dung bài học

Bạn sẽ học cách nói về các hoạt động bạn làm vào các ngày trong tuần và thứ tự diễn ra của chúng.

2. Chuẩn bị trước giờ học

Bài học thiết kế  1 giờ học  nên  để đảm bảo lớp học diễn ra chất lượng các học sinh chuẩn bị bài trước khi tham gia lớp học. Làm theo các bước sau:

1.1 Nhấn vào link bên dưới để xem tài liệu

1.2 Trả lời phần quiz

1.3 Chuẩn bị trước câu trả lời cho phần question

3. Giáo trình sử dụng

Link bài học: https://docs.google.com/presentation/d/1B3RjyMuT0TRGz_JewHkcH6WLITZQG1LIOEENP5ggeuA/edit?usp=sharing